HAKIM

Hakim

DAFTAR HAKIM

PENGADILAN AGAMA BOGOR KELAS 1A

NO

NAMA

1

 16 Bungawali

Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H.

2

 10 ISMET ILYAS

Drs. H. ISMET ILYAS, S.H.

3

 03 Dra. Hj. IDA ZULFATRIA SH

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH., MH.

4

 04 AZWAR

Drs. AZWAR, S.H., M.E.I.

5

 14 NURONIAH

Dra. Hj. NURONIAH, S.H., M.H.

6

 11 Mukasipa

Dra. Hj. MUKASIPA, M.H.

7

 12 M Arsyah Harahap 1

Drs. M. ARSYAD HARAHAP, S.H.

8

 06 Dra. SULFITA NETTI S.H. M

Dra. SULFITA NETTI, S.H., M.H.

9

 18 Sangidin

Drs. SANGIDIN, S.H., M.H.

10

 15 TATANG SUTARDI

Drs. TATANG SUTARDI, M.H.I.

11

 05 Dra. Hj. ST. NADIRAH M

Dra. Hj. ST. NADIRAH, M.H.

12

 13 MEDANG

Dra. Hj. MEDANG, M.H.

13

 08 MUHAMMAD SIDDIK S.Ag M.H

MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag, M.H

14

 19 Fikri Habibi

Dr. H. FIKRI HABIBI, S.H., M.H.

Update 23042020