HAKIM

Hakim

DAFTAR HAKIM

PENGADILAN AGAMA BOGOR KELAS 1A

NO

NAMA

1

 16 Bungawali

Dra. Hj. A. BUNGAWALI, M.H.

2

 10 ISMET ILYAS

Drs. H. ISMET ILYAS, S.H.

3

 03 Dra. Hj. IDA ZULFATRIA SH

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH., MH.

4

 04 AZWAR

Drs. AZWAR, S.H., M.E.I.

5

 14 NURONIAH

Dra. Hj. NURONIAH, S.H., M.H.

6

 11 Mukasipa

Dra. Hj. MUKASIPA, M.H.

7

 12 M Arsyah Harahap 1

Drs. M. ARSYAD HARAHAP, S.H.

8

 06 Dra. SULFITA NETTI S.H. M

Dra. SULFITA NETTI, S.H., M.H.

9

 18 Sangidin

Drs. SANGIDIN, S.H., M.H.

10

 15 TATANG SUTARDI

Drs. TATANG SUTARDI, M.H.I.

11

 13 MEDANG

Dra. Hj. MEDANG, M.H.

12

 08 MUHAMMAD SIDDIK S.Ag M.H

MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag, M.H

Update 23042020